Tekstas Spausdinimui

Kovo 11-osios Klaipėdos klubas

 

 

 

 

ĮREGISTRUOTA JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

Skyriaus vedėja Audronė Budrienė

 

ĮSTATAI

 

1 skirsnis. Bendroji dalis

1.1.Kovo 11-osios Klaipėdos klubas įsteigtas vadovaujantis 2003-(b-17 pasirašyta klubo steigimo sutartimi, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais bei savo įstatais.

1.2.    Klubas yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.

1.3.  Klubo finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.4.  Klubo veiklos laikotarpis - neribotas.

1.5.  Klubo pilnas pavadinimas - Kovo 11-osios Klaipėdos klubas.

1.6. Klubo buveinė: J. Zauerveino g. 18, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., Lietuvos Respublika.

  

2 skirsnis. Klubo tikslai

 

2.1.Pagrindinis tikslas - Nepriklausomybės įtvirtinimo siekis, tiesos, teisingumo ir demokratijos triumfas valstybės politikoje.

 

2.2.Siekdamas savo pagrindinio tikslo, Kovo 11- osios Klaipėdos klubas savo veikloje rems ir skatins valstybės institucijas bei privataus sektoriaus subjektus siekiant šių tikslų:

 

-Kovo 11 - osios idealų, tradicijų ir to meto atminimo puoselėjimo;

-atkurtos valstybės raidos ir orientacijos vakarietiškos demokratijos link, tautinių tradicijų ir tautinio identiteto išsaugojimo keliu;

-valstybės, politikos, nukeiptos i tolimesnį valstybės integravimąsi į Europos ir transatlantines struktūras;

-Lietuvos kaip jūrinės valstybės įvaizdžio formavimo;

-energetinės valstybės nepriklausomybės nuo Rusijos stiprinimo bei alternatyvios, ekologiškai švarios ir saugios energetikos plėtros;

-Lietuvos elektros tinklų plėtros ir integracijos į Europos tinklus sinchroniniam darbui, į Skandinavijos tinklus - asinchroniniam, bei pereiti į asinchroninį režimą su Rusijos elektros energetine sistema, tuo visiems laikams išsilaisvinant iš Rusijos diktato bei priklausomybės; -teisinės sistemos reformos nukreiptos į teismų reorganizavimą siekiant didesnės teisėjų darbo kokybės, pagarbos Konstitucijai ir Įstatymams bei atsakomybės prieš visuomenę; -efektyvios kovos su korupcija;

-kovos su istorijos falsifikatoriais, jų atskleidimo ir viešo pasmerkimo; -viešojo intereso gynimo;

-socialinės atskirties mažinimo, palankių sprendimų priėmimo neadekvačiai vertinamoms socialinėms grupėms (pensininkams, mokytojams, policininkams, medicinos darbuotojams ir pan.)

 

 

3 skirsnis. Klaipėdos klubo veikla

 

3.1.Siekdamas išvardintų tikslų klubas, remdamasis Lietuvos Respublikos nepriklausomybės akto signatarų statuso Įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiais Įstatais gali:

1)   kreiptis į Lietuvos Respublikos vadovus, valstybines ir savivaldos institucijas su pasiūlymais dėl problemų išvardintų 2 skirsnyje sprendimo;

2)   informuoti per masines informacijos priemones, visuomenę ir politikus apie padėtį ir problemas valstybėje;

3)   skatinti specialistų pasisakymus masinėse informacijos priemonėse apie problemas išvardintas 2 šių įstatų skirsnyje;

4)   organizuoti specialistų ir politikų susitikimus bei diskusijas;

5)   ruošti teisinių ir norminių aktų projektų pataisas, siūlyti valstybinėms institucijoms ar Seimo nariams priimti juos tolesnei eigai;

6)   organizuoti pilietinio švietimo akcijas, seminarus, paskaitas, pažintines keliones;

7)   sudaryti sutartis su specialistais, dėl studijų pravedimo ar teisinių aktų parengimo, sprendžiant aktualius valstybei klausimus, siekiant tikslų numatytų 3 šių Įstatų skyriuje;

8)   leisti leidinius,

9)   turėti internetines svetaines, siekiant supažindinti klubo narius ir visuomenę su klubo veikla bei klubo narių darbais,

 

10)palaikyti klubo narių bei klubo rėmėjų leidybinę ir mokslinę veiklą;

11)materialiai remti Kovo 11-osios Klaipėdos klubo narius ligos atveju ar patekusius i sunkią materialinę padėtį;

12)palaikyti jūros verslo įmonių iniciatyvas valstybinėse institucijose sprendžiant aktualius jūros verslo klausimus,

13)remti pastangas ir išsaugoti istorinį Mažosios Lietuvos bei jūros paveldą;

 

3.2.    Klubas palaikys ryšius ir bendradarbiaus su Lietuvos ir kitų šalių klubais, visuomeninėmis organizacijomis, politinėmis partijomis, kūrybinėmis sąjungomis, kultūros ir mokslo ir verslo atstovais;

3.3.    Klubas gali vykdyti ir kitą šiuose įstatuose nenumatytą veiklą, jei ji neprieštarauja, Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui ir šiems įstatams. Licencijuojama veikla Klubas gali užsiimti tik gavęs visus reikiamus leidimus ir licencijas;

3.4.    Klubas turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

 

 

4skirsnis. Klubo nariai. Jų teisės ir pareigos. Priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš klubo sąlygos

 4.1 Klubo narys turi šias teises:

-dalyvauti ir balsuoti Klubo visuotiniame narių susirinkime;

 

-  būti renkamas į Klubo valdymo organus,

 

-susipažinti su Klubo narių sąrašu, Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo veiklą;

 

-bet kada išstoti iš Klubo, tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Klubui nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

-kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

Klubo nariai privalo:

-   laikytis Klubo įstatų;

-   sumokėti stojamąjį įnašą bei mokėti nario mokestį jei tokius mokesčius numatys visuotinis narių susirinkimas;

 

4.2.  Teisę būti klubo nariu turi Kovo 11 - osios Akto signataras ar Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo deputatas pasirašęs Klubo steigėjų sąraše arba kai jam parašius prašymą, jo narystei pritaria 2/3 Klubo valdybos narių

4.3.  Asmuo laikomas tapusiu Klubo nariu Klubo valdybos, priėmusios jį į narius, sprendimu priėmimo dieną;

4.4.  Klubo narys turi teisę išstoti iš Klubo įspėjęs Klubo raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Jeigu nario pareiškime išstojimo data nenurodyta, laikoma, jog išstojimo data yra minėto įspėjimo termino pasibaigimo diena.

4.5.  Klubo narys gali būti pašalintas iš Klubo tik visuotinio narių susirinkimo sprendimu ir jeigu:

 

4.5.1.   sistemingai nesilaikė Klubo įstatų;

4.5.2.   nesumokėjo stojamojo įnašo ar nario mokesčio ilgiau kaip 30 dienų nuo įnašo ar mokesčio mokėjimo termino pabaigos;

4.5.3.   sistemingai nesilankė visuotiniuose narių susirinkimuose jei apie juos jam buvo iš anksto pranešta;

 

4.6.  Pašalinimo iš Klubo diena laikoma visuotinio narių susirinkimo, pašalinusio narį iš klubo sprendimo priėmimo diena, jeigu visuotinis susirinkimas nenustatė vėlesnės datos.

4.7.  Iš Klubo išstojusiems ir pašalintiems nariams jų sumokėti įnašai negrąžinami.

 

5 skirsnis. Klubo organai ir valdymas

5.1. Klubo organai yra šie:

5.1.1.  visuotinis narių susirinkimas;

5.1.2.  kolegialus Klubo valdymo organas - valdyba;

5.1.3.  vienašmenis Klubo valdymo organas - Klubo prezidentas. 5.2. Kiti valdymo organai Klubo nesudaromi.

 

6 skirsnis. Visuotinis narių susirinkimas

6.1.   Visuotinis narių susirinkimas (toliau - visuotinis susirinkimas) yra aukščiausias Klubo organas.

6.2.   Visuotinis susirinkimas:

 

6.2.1.  keičia Klubo įstatus;

6.2.2.  skiria (renka) ir atšaukia valdybos narius;

6.2.3.  nustato Klubo narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

6.2.4.  tvirtina Klubo metinę finansinę atskaitomybę;

6.2.5.  priima sprendimą dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

 

6.3.   Visuotinis susirinkimas sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Klubo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

6.4.   Visuotinis susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Klubo organams spręsti visuotinio susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų, išskyrus šių įstatų 6.18.1. punkte numatytą atvejį;

6.5.   Visuotiniame susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Klubo nariai. Vienas narys visuotiniame susirinkime turi vieną bals;

6.6.   Eilinis visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas kiekvienais kalendoriniais metais iki Kovo mėnesio 11 - osios dienos. Neeilinis visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/2 Klubo narių, valdyba jos priimtu sprendimu arba revizorius.

6.7.   Visuotinis susirinkimas yra šaukiamas valdybos sprendimu, arba šių įstatų 6.18.1. punkte numatytu atveju - Klubo prezidento sprendimu.

6.8.   Pranešimą apie šaukiamą Klubo visuotinį susirinkimą valdyba, arba šių įstatų 6.18.1. punkte numatytu atveju - Klubo prezidentas, privalo išsiųsti registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo dienos, nurodant susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę. Susirinkimas gali būti sušauktas ir nesilaikant 30 dienų termino, jei visi Klubo nariai su tuo raštiškai sutinka.

6.9.  Visuotinis susirinkimas negali svarstyti klausimų, iš anksto neįtrauktų į darbotvarkę jeigu jame
dalyvauja ne visi Klubo nariai. Susirinkime rašomas protokolas, kurį pasirašo susirinkimo
pirmininkas ir sekretorius. Registravimo sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

6.10.    Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Klubo narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 6.2.1. ir 6.2.5. punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami valdybos nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už" negu „prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 6.2.1. ir 6.2.5. punktuose nurodytiems visuotinio susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų.

6.11.    Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, šiuose įstatuose nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Klubo narių.

 

Valdyba

6.12.    Klubo veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja valdyba. Valdyba savo sprendimu priima naujus klubo narius.

6.13.    Valdybą sudaro penki nariai, išrinkti neribotam kadencijų skaičiui.

6.14.    Visuotinis susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos pirmininkas ir nariai gali atsistatydinti, įspėję Klubą apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų.

6.15.    Jeigu atšaukiama ar atsistatydina visa valdyba, susirinkimas išrenka naują valdybą. Jeigu atšaukiamas ar atsistatydina tik valdybos pirmininkas, visuotinis susirinkimas, neperrinkdamas valdybos narių, išrenka naują pirmininką. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina atskiri valdybos nariai, naujai išrenkamas tik trūkstamas narių skaičius.

6.16.    Visi valdybos nariai turi lygias teises ir pareigas. Balsuojant visuotiniame narių susirinkime, kuriame balsų skaičius pasiskirto po lygiai, sprendžiamojo balso teisę turi valdybos pirmininkas.

 

6.17.     Valdybos narius renka visuotinis narių susirinkimas. Valdybai vadovauja valdybos
pirmininkas. Valdybos pirmininkas renkamas iš valdybos narių, neribotam kadencijų skaičiui.

 

6.18.  Valdyba:

6.18.1.    šaukia visuotinius susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę, pateikia visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti arba paveda tai atlikti Klubo prezidentui;

6.18.2.    pateikia metiniam visuotiniam narių susirinkimui arba atskiru jo reikalavimu Klubo veiklos ataskaitą;

6.18.3.    nustato atvejus, kada Klubo prezidentas Klubo vardu gali sudaryti sandorius ar atlikti kitus veiksmus tik gavęs išankstinį valdybos sutikimą;

6.18.4.    priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus, skiria ir atleidžia jų vadovus;

6.18.5.    tvirtina Klubo vykdomus projektus bei jų finansavimo tvarką, o esant reikalui - kreipiasi į visuotinį susirinkimą dėl tikslinių įnašų nustatymo;

6.18.6.    nustato Klubo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką.

 

6.19.    Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi valdybos pirmininkas ir ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių. Pranešimą apie valdybos posėdį valdybos pirmininkas privalo išsiųsti registruotu laišku ne vėliau kaip likus 10 dienų iki posėdžio, nurodant posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę. Valdybos posėdis gali būti sušauktas ir nesilaikant 10 dienų termino, jei visi valdybos nariai su tuo raštiškai sutinka.

6.20.    Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų valdybos narių. Valdybos nariai turi lygias balso teises.

6.21.    Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Klubo prezidentą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

Klubo prezidentas

6.22.      Klubo prezidentą renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.

6.23.      Klubo prezidentu ir valdybos pirmininku gali būti tas pats asmuo.

6.24.      Prezidentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais įstatais visuotinių susirinkimų bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

6.25.      Prezidentas veikia Klubo vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Klubo vardu, išskyrus atvejus, kai valdyba nustato, jog tam reikalingas išankstinis valdybos sutikimas.

6.26.  Prezidentas atsako už:

6.26.1.    metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

6.26.2.    Klubo duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

6.26.3.    šių įstatų nustatytais atvejais visuotinių susirinkimų sušaukimą, jų darbotvarkės sudarymą, visos reikiamos medžiagos darbotvarkės klausimams svarstyti pateikimą;

6.26.4.    pranešimą Klubo nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Klubo veiklai;

6.26.5.    Klubo veiklos organizavimą;

6.26.6.    kitų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ir Klubo vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

6.27. Prezidentas taip pat atlieka šias funkcijas:

6.27.1.    priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

6.27.2.    skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

6.27.3.    skirsto lėšas labdarai ir paramai;

 

7 skirsnis. Dokumentų ir kitos informacijos apie Klubo veiklą pateikimo nariams tvarka

 

7.1. Klubo nariui raštu pareikalavus, Klubo ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Klubo įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Klubo veiklos ataskaitų, visuotinio susirinkimo ar valdybos protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio susirinkimo ar valdybos sprendimai, narių sąrašų, kitų Klubo dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Atsisakymą pateikti dokumentus Klubas turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas.

 

7.2. Įgyvendinant šių įstatų 7.1. punktą Klubo dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama neatlygintinai.

 

 

8 skirsnis. Klubo pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

8.1.   Tais atvejais, kai Klubo pranešimai ir skelbimai turi būti paskelbti, jie skelbiami dienraštyje „Vakarų ekspresas" arba siunčiami kiekvienam suinteresuotam asmeniui raštu registruotu laišku.

8.2.   Už savalaikį viešos informacijos pateikimą atsako prezidentas.

 

 

9 skirsnis. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

 

9.1. Klubas turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Teisę steigti filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą įstatymų nustatyta tvarka turi valdyba.

 

 

10 skirsnis. Lėšų ir pajamų naudojimo, Klubo veiklos kontrolės tvarka

 

10.1. Klubui leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Klubo įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus).

10.1.    Visi sprendimai bei klausimai dėl Klubo lėšų ir pajamų naudojimo sprendžiami Klubo valdybos posėdžiuose 2/3 balsų dauguma ir priskiriami išskirtinai tik valdybos kompetencijai.

10.2.    Klubui draudžiama:

 

10.2.1. neatlygintinai perduoti Klubo turtą nuosavybėn Klubo nariui, Klubo prezidentui ar valdybai, Klubo darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam

asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;

10.2.2.    Klubo turtą ir lėšas, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos Klubo ir (ar) jos valdymo organų nariams, Klube sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas;

10.2.3.    suteikti paskolas, įkeisti Klubo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Klubo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Si nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

10.2.4.    skolintis pinigų iš Klubo nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Si nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

10.2.5.    skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

10.2.6.    pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

10.2.7.    parduoti Klubo turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

10.2.8.    vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

 

10.3.    Klubas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Klubo šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Klubas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Klubas įstatuose yra nustatyta, tikslams.

10.4.    Klubo finansinę veiklą periodiškai tikrina revizorius arba auditorius. Revizoriumi negali būti valdybos narys bei Klubo vadovas.

10.5.    Revizorius (auditorius) privalo:

 

10.5.1.   tikrinti Klubo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;

10.5.2.   visuotinio susirinkimo ar valdybos pavedimu atlikti Klubo finansinės veiklos patikrinimus;

10.5.3 artimiausiame visuotiniame susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus;

 

10.5.4. visuotiniame susirinkime pateikti Klubo finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

10.6. Klubo prezidentas ir valdyba privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus buhalterinės apskaitos dokumentus.

 

 

11 skirsnis. Klubo įstatai ir jų keitimo tvarka

11.1.   Klubo įstatai yra dokumentas, kuriuo Klubas vadovaujasi savo veikloje. Klubo įregistruotų įstatų originalas yra saugomas Klube, o įstatų kopijos yra perduodamos Klubo nariams.

11.2.   Klubo įstatai yra keičiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų numatyta tvarka. Sprendimą pakeisti Klubo įstatus priima visuotinis susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 jame dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma.

11.3.   Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Klubo įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo prezidentas arba visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

11.4.   Klubo įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Klubo juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų įstatų tekstą (naują redakciją).

11.5.   Sprendžiant Klubo veikloje kilusius klausimus, kurie nėra reglamentuojami šiuose įstatuose, taikomos steigimo sutarties, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų nuostatos.

 

2008m. gegužės mėn. 23d.

 

Visuotinio narių susirinkimo įstatus (jų pakeitimus) įgaliotas pasirašyti asmuo Stasys Malkevičius